Ажы-толге ынак — байыыр

Чаш кижиге бо чырык өртемчейге төрүттүнгеш, авазының амданныг аа сүдүн амзап, эрге-чассыг болуп өзүп келири дег аас-кежик кайда боор. Ынчалза-даа чаш төлүн божуур бажыңга ойталап каапкаш, чоруй баар сагыш-сеткили «кадыг» ийи-чаңгыс аныяк иелерниң бары хомуданчыг. Оларның ажы-төлүнүң сеткили дөмей-ле «балыгланган» болур. Оглунче азы уруунче авазы кажан-бир-ле хүн эглип кээр ирги бе, «Авай, кажан келир сен?» – деп, боду чугааланып, бичии чаш соңгадан харап, авазының кээрин манап турар…

Кызылдың өскүстер болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар бажыңының баазазынга 2016 чылдың сентябрь 26-дан эгелеп уруг азырап алыр күзелдиг ада-иелерге школа ажыттынган турган. Неделя дургузунда өөредилгени тускай тургустунган салбырның эргелекчизи Оксана Серембил, психолог, логопед башкылар, уруглар бажыңының эмчилери, ТР-ниң Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелдиң ажылдакчылары школаның дыңнакчыларынга консультация, лекция, тренинг, диагностика хевирлеринге кичээлдерни эрттирип, уруглар азырап алыр бетинде адаиелерни өөредир эң-не чугула социал айтырыгны шиитпирлеп турары өөрүнчүг.

Уруг азырап алыры-биле күзелдиг ада-иелер школазынга 2016 чылдан 2019 чылдың март айга чедир ниитизи-биле 1261 дыңнакчы, 81 бөлүк өөренген. Өөредилгениң түңнелинде шынзылгаларны холга ап, улаштыр чурттап турар черлериниң аайы-биле кожуунда ажаап-тежээлде килдистеринге олар документилерни чыып, кожуп, дараазында базымны кылыр.

А 2019 чылдың март-18-тен 22-ге чедир Кызылдың уруглар бажыңының чанында уруг азырап алыр күзелдиг дидим чүректиг, буянныг сагышсеткилдиг ада-иелер бо школада өөренип, Бай-Тайгадан, Чөөн-Хемчик, СүтХөл, Кызыл кожуундан, Улуг-Хемден, Кызыл хоорайдан шупту 13 ада-ие чыглып келдивис. Неделя дургузунда билиглер-биле чепсегленип, назычетпээннерге хамаарышкан хоойлу-дүрүмнү, психологтуг, педагогиктиг угланыышкыннарны билип, шиңгээдип алдывыс.

Амгы үеде Кызылдың уруглар бажыңының директору албан-дужаалда Альбина Хомушку ажылдап турар. Мында 12 кижизидикчи башкы, оларның аразында дефектолог, логопед, психолог, социал педагог болгаш хөгжүм башкылары бар. Эмчилер, техниктиг ажылчыннардан тургустунган найыралдыг, демниг коллектив сагыш-сеткили «балыгланган» бичии чаштарны эмнээр уяда, буянныг ажыл-ижин кылып турар. Мында 3-тен 7 харга чедир 21 өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглар бар. Оларга бистиң бөлүүвүс амданныг аъш-чем садып алгаш, аалдап четтивис. Арын-шырайы чазык чараш, ал-боттары чугаакыр чаштар бистерге солун концертти көргүскеннер. «Өскүзүнден өлбес» деп үлегер домакта ханы утка-ла бар. Бо ажы-төл келир үеде төрээн Тывавыстың төлептиг хамаатылары болур дээрзинге бүзүрээр мен.

Уруглар азырап алыр күзелдиг ада-иелерни, бистерни, өөредип каан школаның чогаадыкчы коллективинге, ооң эргелекчизи Оксана Серембилге, эрткен 2018 чылда Республика болгаш Россия чергелиг мөөрейлерниң тиилекчизи «Эң-не тергиин психолог башкы» деп аттың эдилекчизи А.Н. Сванеске, логопед-башкы С.К. Сүге-Маадырга, дээди категорияның башкылары Л.Ч. Монгушка, А.А. Чебодаевага ажыл-ижинге чедиишкиннерни, өгбүлезинге аас-кежикти, каң дег кадыкшылды күзедим. Орууңар ак, чорууңар бүдүнгүр, сүлдеңер бедик-ле чорзунам! деп йөрээп артым.

Көк-оол Салчак,

ТР-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

Бай-Тайганың Тээли суур.

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Новости недели. О социальном сиротстве

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Воспитателем старшей нруппы Детского дома Лидией Чамыяновной Монгуш проведено открытое интегрированное занятие «Огбелерим ойнап чораан откут уннуг игилимни»

В старшей группе в рамках программы подготовки воспитанников к проживанию в семье (блок «Национальные традиции») воспитателем Монгуш Лидией Чамыяновной проведено открытое интегрированное занятие «Огбелерим ойнап чораан откут уннуг игилимни», которое стало завершением мини-проекта «Моя любимая лошадь». 
Цель занятия: Знакомство детей с национальным инструментом «Игил», воспитание через тувинский фольклор доброго, уважительного отношения у детей к домашнему животному – лошади, которая всегда была для тувинцев предметом восхищения, поклонения. Развитие словарного запаса у детей.В рамках проекта в течение месяца проведены: беседы на темы: «Моя любимая лошадь», «Лошадь – домашнее животное», «Масти лошадей», просмотр мультфильмов: «Конек — горбунок», «Мальчик с тремя знаниями», телепередач: «В мире животных», «Дикая природа».Гостями открытого мероприятия стали 17 слушателей Школы опекунов из 15 кожуунов и г Кызыла и «Народный хоомейжи Республики Тыва», композитор, исполнитель, педагог, частый гость Детского дома и Школы опекунов  Андрей Монгуш. Детям и гостям мастер рассказал об истории создания музыкального инструмента, исполнил на игиле произведение «Игил ыызы». Живое исполнение произвело неизгладимое впечатление на всех присутствующих – взрослых и детей. Хочется выразить огромную признательность нашему артисту за популяризацию национальных традиций и фольклора, за взаимодействие и сотрудничество.

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Педагог-психолог ГБОУ РТ «Детский дом» г. Кызыла Сванес Анна Николаевна прошла первый этап курсов повышения квалификации по программе «Всеобуч».

С 27 по 29 марта 2019 года педагог-психолог ГБОУ РТ «Детский дом» г. Кызыла Сванес Анна Николаевна прошла первый этап курсов повышения квалификации по программе «Всеобуч», организованный Институтом развития семейного устройства г Москвы. 2 группы состояли из 25 слушателей (всего 50 человек) – специалистов Школ опекунов, представителей отделов опеки Архангельской области, социальные работники, педагоги, психологи. Руководителю ИРСУ Л.В. Петрановской передано письмо – приглашение от С.Х. Сенгии министра труда и социальной политики РТ о запуске программы «Всеобуч» в нашем регионе, чтобы, не выезжая из республики специалисты, работающие в сфере трудного детства, имели возможность пройти курсы повышения квалификации. 
            В рамках программы курсов проведены тренинги — специалисты оценили свои профессиональные компетенции, уровень профессионального выгорания и положительные и отрицательные стороны социально-психологической работы, а именно процессы реализации права ребенка проживать в семье. Было много практических занятий по навыкам работы при травме привязанности: выявление типов привязанности и техники работы психолога с кровной или замещающей семьей. 
            Второй этап программы состоится с 23-25 апреля.

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Советы психолога:

Сегодняшняя тема: СЕКРЕТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕБЕНКА 

Автор: Елизавета Филоненко, семейный психолог.  Если выделить главный секрет воспитания, то это будет эмоциональный контакт с ребенком. Без него на системе штрафов и поощрений мало что можно сделать. Все результаты будут очень шаткими и рассчитывать на влияние на подросшего ребенка уже трудно. Много пишут, что нужно поддерживать с ребенком эмоциональный контакт, и тогда воспитание пойдет гладко, отношения будут с ребенком хорошие. И все это чистая правда! Вот только само понятие «эмоционального контакта» не вполне ясное. Что в него входит и как его обеспечивать? На практике я постоянно убеждаюсь, что представление об эмоциональном контакте у людей самые туманные. Из чего состоит эмоциональный контакт Эмоциональный контакт – способность свободно выражать и воспринимать весь спектр эмоций, возможность обмениваться эмоциями в общении. Эмоциональный контакт с ребенком требует от вас, прежде всего искренности, аутентичности эмоций. Нельзя, например, скрывать раздражение и быть при этом в эмоциональном контакте с ребенком. Или думать о своем, играя с ребенком и быть с ним в контакте. С другой стороны эмоциональный контакт предполагает восприятие эмоций ребенка, всех его эмоций, без отвержения отдельных. Так, нельзя убеждать ребенка, чтобы он прекратил дуться по пустякам и быть при этом в контакте с ребенком. Стремясь обеспечить эмоциональный контакт, родители предпринимают некие действия. Например, играют с ребенком, занимаются с ним. Однако сам факт проведения времени с ребенком не обеспечивает контакта автоматически. Поведенческий контакт может быть (совместная деятельность: игра, рисование), а эмоционального при этом почти нет.  Рассмотрим два примера нарушения эмоционального контакта при совместной деятельности. Пример 1. Четырехлетняя девочка просит маму поиграть с ней в мягкие игрушки. Мама соглашается, потому, что девочка хочет и потому, что правильно проводить время с ребенком, играть. Сама она играть не любит, не умеет и никогда не хочет, но соглашается под давлением девочки или из чувства долга. В игре женщина испытывает скуку и досаду попеременно с чувством вины за то, что она никчемная мать, и играть с ребенком ей неприятно. Все эти чувства живут внутри нее, разумеется, она их дочке не показывает (хотя кое-что девочка все-таки замечает, как минимум скуку). На поверхности женщина вполне дружелюбна, а периодически даже имитирует эмоции удивления или заинтересованности. Увы, при всех благих намерениях, при правильных вроде бы действиях мамы эмоционального контакта с ребенком не происходит. Эмоционально контактировать можно только своими натуральными эмоциями, а не поддельными. Настоящие эмоции женщина принести в контакт не может (она ими обидит ребенка), включиться в неинтересную ей деятельность тоже. До эмоций ребенка также дело не доходит, так как женщина сконцентрирована на том, чтобы быть дружелюбной, держать лицо и перерабатывать свои негативные эмоции. Ее сил хватает только на формальное поддержание игры. Результатом такой игры для матери будет чувство разочарования и недовольство собой, вместо прилива энергии.  Пример 2. Мама с дочкой 3 лет рисуют карандашами. Тоже мероприятие, призванное укрепить связь с ребенком. Девочка рисует нечто, объявляя, что это елочка. Маме кажется, что дочка совсем не постаралась, даже не взяла зеленый карандаш, что было бы неплохо для этого хвойного дерева. Но, понимая, что девочка маленькая и, очевидно, по-своему старалась, она решает поощрить ребенка и с преувеличенным восторгом восклицает: «О, какая чудная елочка!». Девочка довольна. Мама решает, что хорошо было бы научить ребенка что-то рисовать. Ну, может елочку не получится, но хотя бы колобка, это же просто! Но девочка не проявляет никакого интереса к тому, чтобы научиться рисовать нечто новое с точки зрения матери осмысленное. Девочку устраивают ее каляки-маляки, она чертит линии и довольна. Мама, как человек все-таки сведущий, понимает умом, что видимо это и нормально в три года – рисовать каракули. (Многие родители это отказываются понимать даже умом). Однако эмоционально женщине все равно беспокойно, ей кажется, что это недостаточное «развитие», она читала всякие пособия, на которых было написано «От 3 лет» и там были простенькие инструкции по рисованию. А дочка никак не желает им следовать. В этом примере женщина сдержалась, не делала замечаний девочке и восхищалась «ёлочкой». Так же как и в первом случае эмоционального контакта с ребенком не произошло, хотя поведенческий контакт был. Эмоционально контактировать можно только подлинными эмоциями, а они негативные, и женщина справедливо их показывать не хотела. Поведенческий контакт – это тоже важно. Важно нарабатывать с ребенком навыки совместной деятельности, учиться действовать как команда. Но поведенческий контакт не равен эмоциональному.  Эмоциональный контакт может возникать и в повседневной жизни без всяких специальных игр и мероприятий. Для него важнее не специально организованная среда, а настрой на человека и способность выражать свои собственные чувства ЭКОЛОГИЧНО. Негативные эмоции свои и ребенка также важно воспринимать. Вовсе не нужно тут же их изливать на своего партнера по общению, ребенка в данном случае. Так, конечно, не стоит сообщать ребенку, что вы считаете его рисунки мазней, и это вас сильно бесит. Такая искренность неадекватна и не приведет к процветанию отношений с ребенком. В приведенном примере маме стоило понять свое состояние, понять, что в таком состоянии она мало хорошего приносит в контакт. И вместо того, чтобы винить себя в том, что она нехорошая мама, не принимает ребенка, постараться изменить ситуацию так, чтобы перестать раздражаться, а начать веселиться. Не просто скрывать эмоции, а менять ситуацию в соответствии со своими ощущениями. Например, устроить конкурс каракулей; рисовать злые и добрые каракули (веселые и грустные, смешные и страшные); рисовать каракули рукой дочки, а потом меняться ролями; приклеивать глазки к каракулям дочки, предложить ребенку рисовать каракули левой рукой или даже ногой, угадывать, на что похожи каракули и дополнять их. Трансформируя игру, женщина может сделать ее интереснее для себя и отлично провести время с ребенком. При этом она не игнорирует и не скрывает свои эмоции, а откликаясь на них, старается их заменить более позитивными, такими, которыми с ребенком не грех поделиться (веселье, увлечение, азарт).  Для развития эмоционального контакта с ребенком вам не нужны специальные мероприятия, а нужно: • Способность правильно понимать свои эмоции; • Умение выражать свои эмоции корректно и уместно, умение менять свое настроение (отчасти хотя бы); • Внимание к ребенку, его эмоциям, принятие его чувств; • Готовность считаться с любым состояние ребенка.

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

ИНФОРМАЦИЯ о работе Специализированного отделения по подготовке потенциальных родителей и сопровождению биологических и замещающих семей.

В Детском доме в круглосуточном режиме воспитываются и обучаются 21 ребенок  (детей), оставшихся без попечения родителей. Из них детей-сирот – 1, а остальные 20 детей – это дети, оставшиеся без попечения родителей.

 За 2018 года из 47 детей (на начало года -19, прибыло — 28),

выбыли 26 детей.  Из-них: — переданы в опеку – 10; — в приемные семьи – 3; — усыновлены – 0;- возвращены в биологические семьи – 10;- переданы в другие учреждения – 3.

За 1 квартал 2019 года из 21 ребенка (детей):- переданы в опеку – 2;- в приемные семьи – 2;- усыновлены – 0.

Специализированное отделение по подготовке потенциальных родителей, и по сопровождению биологических и замещающих семей начало функционировать на базе ГБОУ РТ «Детский дом» г. Кызыла с 26 сентября 2016 года, во исполнение  приказа Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва от 22.09.2016 г. № 245-ОД.

Основные направления работы отделения: 

— обучение на недельных курсах граждан, желающих взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей,

— сопровождение замещающих и биологических семей выбывших воспитанников Детского дома.

Основные цели Школа опекунов:

— обеспечение прав несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей на воспитание в семье, предотвращение повторных отказов от детей, принятых на воспитание, профилактика социального сиротства.

— формирование у граждан воспитательных компетенций, родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития;

Задачи:

1. Подготовка кандидатов к приему и воспитанию ребенка, оставшегося без попечения родителей,  содействовать осознанному выбору формы устройства ребенка.

2. Познакомить с особенностями периода адаптации ребенка в семье.

3. Помочь кандидатам осознать важность профессионального сопровождения и поддержки для замещающей семьи.

Обучение на недельных курсах проходит по утвержденной программе, разработанной в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». Программа утверждена директором  Агентства по делам семьи и детей РТ, включает в себя следующие разделы: организационный (вводный); социально – психолого-педагогический,  медицинский. Заключительный этап — психологическую диагностику, тестирование (контрольную работу) проводит педагог-психолог. Программа осваивается по очной форме обучения. Рассчитана на 54 академических часа. После окончания курсов, по результатам тестирования кандидату выдается свидетельство и заключение психолога о возможности быть приемным родителем. Дополнительно проводятся индивидуальные консультации специалистов по запросам слушателей по каждому разделу. Включены в программу выступления приглашенных лекторов – представителей прокуратуры РТ, начальников отдела опеки, отдела выплат, отдела жилья Агентства по делам семьи и детей РТ, других учебных заведений, представителей общественных организаций, приемных родителей, имеющих положительный опыт в воспитании детей, оставшихся без попечения родителей в своих семьях. Всего обучены 1262 кандидата:

в 2016 году – 169 кандидатов;

в 2017 году — 525;

в 2018 году – 482 кандидата.  Из — них: 377 кандидатов стали опекунами, приемными семьями – 28, усыновителями – 77 слушателей.  По разным причинам отбор не прошли 105 кандидатов.

За 1 квартал 2019 года прошли обучение 86 слушателей.

Из анализа работы по обучению кандидатов, прошедших курсы, из числа прошедших обучение преобладает количество опекунов — 78.2%, усыновители — 15.4%, затем приемные семьи составили 2.3%. Многие из числа опекунов являются близкими родственниками или бабушками, дедушками, которые вынуждены взять под опеку детей после того, как родители лишаются или ограничиваются в родительских правах. 

Служба сопровождения. Для оказания психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи замещающим и биологическим семьям воспитанников Детского дома с сентября 2016 года по утвержденной программе комплексного социально-психолого-педагогического сопровождения замещающих и биологических семей начала функционировать служба сопровождения. Внедрена технология комплексного сопровождения  замещающих и биологических семей воспитанников Детского дома. После передачи ребенка из учреждения в замещающую семью или возвращения ребенка в кровную семью специалисты отделения, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, медицинский персонал на 3 – ей неделе посещают семью с целью оказать содействие успешной адаптации воспитанников в замещающих семьях. За 2018 год специалистами проведено 45 выездов в семьи, выбывших воспитанников. В кровные семьи – 15, в замещающие семьи – 30. Посетили семьи:  нашей воспитанницы в г Москва, 2 воспитанников в с. Тээли Бай-Тайгинского кожууна, 3 детей в Тандынском кожууне, 3 воспитанников в Кызылском кожууне, 2 семьи, где воспитываются 2 детей в Каа-Хемском кожууне и по городу Кызылу. По запросу родителей семьям оказываются юридическая, психолого-педагогическая, социальная помощь.

По нашему опыту основными проблемами замещающих родителей являются: незнание особенностей возрастного развития детей, имеющих негативный опыт проживания в биологической семье; неготовность взрослых к трудностям и переменам с появлением ребенка в семье; непонимание целей и задач коррекционной работы, которая является основой в воспитании депривированных (дети, лишенные родительской заботы) детей в условиях замещающих семей; неумение адекватно реагировать на невротические реакции приемного ребенка; недостаточные знания медицинского юридического характера. 

Воспитание ребенка наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, обеспечивая сохранность чувства родства, привязанности и постоянства отношений в кровной семье. Возвращение ребенка, оставшегося без попечения родителей, в кровную семью — это процесс поэтапной деятельности администрации и педагогов учреждения, направленный на формирование позитивного образа кровной семьи, положительной мотивации ребенка и родителей, ограниченных либо лишенных родительских прав, на восстановление детско-родительских отношений. Результатом работы по данному направлению стало возвращение в 2018 году 10 детей в кровные семьи.

Стало доброй традицией организация встреч наших воспитанников с родными братьями и сестрами, учащимися ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус», с которыми они находятся в разлуке с целью сохранения родственных связей на протяжении последних четырех лет специалистами отделения.

По плану воспитательной работы совместно с Центром содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» для восьми наших детей раз в месяц устраиваются  встречи с родными. Такие встречи дети всегда ждут с нетерпением.  Для  детей, временно лишённых возможности жить в семье, ощущать значимость семейных уз, заботу и теплоту родных людей,  встречи с родными братьями и сестрами являются «спасательным кругом».

О деятельности отделения, о технологиях и методиках работы по обучению в Школе опекунов и сопровождению семей специалисты неоднократно выступали с лекциями, докладами на коллегиях Агентства по делам семьи и детей РТ, на Форумах приемных родителей, на обучающих семинарах для специалистов опеки и попечительства, психологов, на республиканских  научно-практических конференциях, конкурсах. Замещающие и биологические родители, выпускники Школы опекунов чаще и более охотно стали обращаться за консультацией к специалистам службы, что является показателем успешности функционирования службы сопровождения.

Клуб замещающих семей «Мы вместе».

Клуб замещающих семей «Мы вместе», который открылся на базе Детского дома 17 октября 2018 года, является продолжением работы по обучению кандидатов в замещающие родители и сопровождению замещающих семей. Это комплексная поддержка и обмен опытом между семьями, уже принявшими детей на воспитание, а также теми, кто еще только принимает такое решение. Основной принцип клубной организации – свободное, гибкое и живое общение. Работа выстраивается в соответствии с интересами, потребностями и запросами на те, или иные услуги родителей.

Специалисты отделения – организаторы Клуба легко ориентируются в поддержании устойчивого интереса родителей к деятельности Клуба, так как сами ведут обучающую работу в Школе приемных родителей, и в зону взаимодействия со специалистами попадают родители, в большинстве своем, с которыми они уже знакомы.

Проект «Счастье в дом»

В Детском доме с начала 2018 года реализуется проект «Счастье в дом».

Цель проекта — помочь максимальному количеству детей, оставшихся без попечения родителей обрести семью. Привлечение широкого внимания общественности к судьбам детей-сирот, помощь маленьким участникам проекта – воспитанникам Детского дома в поиске родителей, профилактика социального сиротства.

Задачи проекта: стимулирование граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот в свою семью с помощью СМИ, информационных буклетов, фотовыставки, культурно-досуговых мероприятий.Подготовка граждан, желающих принять ребенка на воспитание в семью (Школа опекунов).Распространение информационных буклетов и  календарей путем привлечения волонтеров и других заинтересованных лиц.Профилактика социального сиротства.Увеличение показателя количества детей, взятых на воспитание в замещающие семьи.

Результатом проекта стало устройство 10 детей – участников проекта в замещающие семьи.

В рамках проекта для воспитанников Детского дома были организованы экскурсии на телеканал «Новый век». Ребята услышали интересный рассказ о работе съемочных групп, попали в съемочный павильон и сами стали героями сюжета. На телеканале ГТРК «Тыва» вышел первый видеосюжет о старте проекта «Счастье в дом», о целях и задачах проекта, о воспитанниках учреждения вышел на русском и тувинском языках.  Согласно дорожной карте реализации проекта изготовлены 30 настольных календарей, раздаточные буклеты с краткой информацией об участниках проекта, адресов по получению более подробной информации по усыновлению (удочерению), перечне необходимых документов, так как зачастую многие потенциальные родители не знают, как и где можно получить информацию о детях. Главная идея продукта (календарей) – размещение на обложках блокнота и календаря рисунков и истории об участниках проекта – воспитанниках Детского дома, о том, какая мама снится им ночами, о каком сильном папе они мечтают, как их любят в новой семье. Выпущены видеоролики о детях – участниках проекта.

В ходе реализации программы организовано информационное сопровождение. Подготовлено более 20 материалов о деятельности отделения, которая  освещалась в средствах массовой информации: ГТРК «Тыва», Тыва радио, на телеканале СТС, на сайтах Агентства по делам семьи и детей РТ,  Детского дома,  МВД по РТ, Союза женщин РТ и т.д. Выпускается и распространяется продукция рекламно-информационного характера: буклеты, памятки.

Исп. Серембил О.С. зав.отделением

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Воспитанники Детского дома стали гостями малого театра «Тет-а-тет».

По приглашению администрации  малого театра «Тет-а-тет» в течение двух дней воспитанники Детского дома посетили кукольные представления в рамках проведения Недели театра. Особенно сильное впечатление на детей произвела постановка «Каштанка». Дети искренне сочувствовали несчастью собаки, брошенной своим нерадивым хозяином. И какой радостью засияли глаза наших малышей, когда они увидели, что мир не без добрых людей, и обязательно найдется человек, который «возьмет к себе домой», поддержит в трудную минуту неопределенности и одарит любовью и лаской. Нам кажется, что посещение театра подарило детям не только позитивное настроение и эстетическое удовольствие, но и укрепило веру в них, что и у них в жизни обязательно все будет хорошо, что и они найдут «своих» добрых взрослых, готовых подарить им любовь и родительское тепло!

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Педагог-психолог Детского дома Сванес А.Н. в городе Архангельске проходит курсы повышения квалификации

С 25-28 марта психолог Детского дома Сванес А.Н. в г Архангельск проходит курсы повышения  квалификации специалистов сферы проблемного детства,   которые проводятся Институтом развития семейного устройства (ИРСУ) по программе «Основы работы по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье». Программа адресована ведущим специалистам Школ приемных родителей, психологам, социальным работникам, сотрудникам и руководителям служб семейного устройства. Слушателей – 50 специалистов из Архангельска и других областей.

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Социальный проект ГБОУ РТ «Детский дом г. Кызыла «Счастье в дом»

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

22 марта в Детском доме для сотрудников проведен обучающий семинар

22 марта в Детском доме проведен обучающий семинар для сотрудников на тему: «Психологические особенности детей, проживающих в условиях Детского дома. Эмоциональная напряженность и патологические привычки у детей дошкольного возраста». Приняли участие, поделились опытом и обсудили тему 25 сотрудников, младших воспитателей и медицинских работников.

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий